معمای المپیـادی: معما شوهر پادشاه مجله تصویر زندگی آکا سیم کشی های مشابه -

آکاایران چند نوع سیم کشی داریم، معما شوهر پادشاه مجله تصویر زندگی آکا مـی خواهیم با شرایطی خاص، هر کدام را دوبرابر کنیم. معما شوهر پادشاه مجله تصویر زندگی آکا بـه گزارش آکاایران با کنار هم قرار دو نسخه مشابه از کدام نوع سیم، مـیتوان یک چندضلعی بسته ساخت کـه خودش را قطع نکند و همـهٔ اضلاعش افقی و یـا عمودی باشد؟ معمای المپیـادی, معما و تست هوش, معمای تصویری, معما با جواب, معما, معما های جالب, معما های جالب با جواب, معما های سخت با جواب, معما ی ریـاضی, معماهای تصویری و سخت آکاایران: معمای المپیـادی: سیم کشی های مشابه معما های جالب با جواب ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ پاسخ "معمای المپیـادی سیم کشی های مشابه" با توجه بـه شکل، مـی توان با استفـاده از دو نسخه  مشابه از سیم گزینـه  ۴، یک چندضلعی بسته  غیرمتقـاطع ساخت. معما شوهر پادشاه مجله تصویر زندگی آکا بـه سادگی مـی توان دید که...
[معما نوشابه پیتزا و ساندویچ پاسخ معما شوهر پادشاه مجله تصویر زندگی آکا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 01 Jul 2018 01:08:00 +0000